לצפייה בלוח זמנים לשנת תשפ"ג 2022-2023 | לחצו כאן

תקנון רישום לשנת פעילות תשפ"ג   2022-2023

החברה למוסדות חינוך ותרבות בית דגן בע"מ (חל"צ), (להלן: "החברה"), מברכת אתכם על הצטרפותכם לפעילות המרכז הקהילתי.

 

אנו שמחים להביא בפניכם את התקנון ונהלי ההרשמה למגוון החוגים ופעילות הפנאי, למידה והעשרה  לשנה"ל תשפ"ג.
 
א. כללי

1.       שנת הפעילות תחל בתאריך 1.9.2022 ותסתיים בתאריך 30.6.2023 / 31.7.2023 בהתאם לתחום הפעילות.

2.       על המשתתף לעקוב אחר שעות הפעילות המופיעות באתר האינטרנט ו/או בהודעות על שינויים שהחברה רשאית לפרסם במסרונים (SMS) ו/או  וואטסאפ, ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טלפוניות.

 

ב. פתיחה וסגירה של חוגים/ פעילויות

1.       פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת החברה.

2.       החברה רשאית לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים ורשאית שלא להתחיל, לדחות או להפסיק חוג ו/או לימודים במסגרת יחידנית ו/או בקבוצה גם מסיבות אחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.       במהלך השנה, רשאית החברה לשנות ימים ו/או שעות ו/או מיקום פעילות  וכן לבטל או לאחד חוגים ו/או להחליף מדריך במקרה הצורך לפי שיקול דעתה.

4.       הודעה על השינוי תועבר לכל משתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום.

5.       במקרה של שינוי במועד הפעילות כאמור, רשאי המשתתף לבטל  את ההתקשרות וזאת בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב שתתקבל בחברה עד 14 ימים מיום ההודעה על השינוי.

6.       במקרה של סגירת חוג על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.

 

ג. אופן ההרשמה והסדר תשלום 

1.       אופן ההרשמה למגוון החוגים, סדנאות ופעילויות, תתאפשר במספר אפשרויות:
• באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו:
www.mbd.org.il (להלן: "אתר רישום החוגים").
• באמצעות שירות פרונטלי במרכז הקהילתי בית דגן

2.       התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי ו/או המחאות דחויות. התשלום הינו חודשי, ויבוצע עד ה  10 לחודש קלנדרי.

3.       על המשתתף, יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים, עקב החזרת המחאה ו/או חיוב מכל סיבה שהיא וכן דמי טיפול בסך 15 ₪.

4.       החברה רשאית להתיר השתתפות בשיעור ניסיון אחד בלבד (למעט בבית הספר למוזיקה ובמרכז הלמידה).

תאריך הרישום, לרבות התשלום, ייחשב מהיום בו התקיים שיעור הניסיון הראשון ובהתאם  לדיווח הנוכחות שיימסר לחברה על ידי מדריך החוג.

5.       מחירי החוגים משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים, בהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים.

6.       בימי שבתון לא יוחזר שיעור ו/או יינתן החזר תשלום.

 

ד. נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו

1.       בקשה להפסקת פעילות, תוגש עד ה- 20 לחודש. הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות טופס ביטול חוג בלבד.

2.       בקשת ביטול שתוגש עד ל-20 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש.  בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-20 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב.    

3.       לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.

4.       ביטול השתתפות בחוגים יתאפשר עד לתאריך 31.3.2023, לאחר תאריך זה לא יתאפשר לבטל חוג/ פעילות.

5.       לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים רטרואקטיבית.

6.       במידה והמשתתף קיבל ציוד אישי, עלות הציוד תקוזז מסכום הזיכוי.

7.       משתתף שנאלץ לפרוש עקב פציעה/מחלה שלא מאפשרת את המשך השתתפותו, יהיה זכאי לזיכוי החל מהיום בו נפצע/חלה בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותו.

 

 

8.       במידה ומדובר בפציעה/מחלה שדורשים השבתה זמנית (מעל חודש) יהיה זכאי המשתתף לזיכוי חלקי על תקופה זו בכפוף למילוי טופס זיכוי ואישור רופא המאשר את אי כשירותו הזמנית.

9.       הקפאת פעילות - לא תתאפשר הקפאה של חוג למעט מקרים חריגים (כגון מחלה ממושכת, אבל וכד') בהם יש להציג מסמכים רלוונטיים.

10.   ידוע למשתתף כי ככל שלא יעמוד בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותה לגבות את דמי השתתפות בפעילות.

11.   החזר בגין שיעורים שבוטלו:
• שיעור שיבוטל ביוזמת התלמיד מכל סיבה שהיא – לא יוחזר ולא יזוכה בהחזר תשלום.
• שיעור שיבוטל ביוזמת מורה – יוחזר שיעור במועד ו/או מיקום אחר שיתואם על ידי החברה.
• דינם של פעילויות העשרה / מפגשים מוסיקליים / מופעים / בחינות כדין שיעור.
לתשומת ליבכם - פעילויות אלו עשויות להתבצע במועד קיומן של פעילויות אחרות, על פעילויות אלה בהן לא תשתתף לא יינתן זיכוי. 

 

ה. הנחות

1.        רישום ילד לשני חוגים או יותר יזכה את הילד ב 5% הנחה לכל חוג.

2.       רישום שני ילדים או יותר ממשפחה גרעינית יזכה כל אחד מהילדים ב 5% הנחה לכל חוג.

3.       הנחה זו תתבטל, כאשר יבוטל אחד החוגים.

4.       הנחות אלו אינם תקפות למרכז הלמידה ולחדר הכושר.

5.       הנחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים (קטינ/ה בעל מוגבלות פיזית ו/או קוגניטיבית), תינתן בתיאום מחלקת הרווחה היישובית ובאישורה לאחר שיומצאו המסמכים הרלוונטיים.

 

ו. שונות

1.       במעמד הרישום,  נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של המשתתף המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות סדירה בחוגים, בסדנאות או בפעילויות.

2.       המשתתף ו/או ההורה, מחויבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי של המשתתף מיד עם היווצרות שינוי כאמור.

3.       המשתתף מתחייב לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.

4.       הנהלת החברה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.

5.       ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. במקרה זה יינתן החזר כספי יחסי עפ"י חודשי הפעילות שנותרו עד לסוף שנת הפעילות.

6.       המרכז שומר לעצמו את הזכות שלא לקיים פעילות במועדים נוספים וזאת בהודעה מראש, כמו כן במהלך השנה יתכנו ביטולים עקב נסיבות שלא תלויות במרכז הקהילתי כגון מזג אוויר, שביתות, השבתות, כוח עליון, הנחיות רגולטוריות הקושרות לבריאות הציבור, מחלת המדריך וכו', במידה ויתאפשר תהיה השלמה של מפגשים אלו. 

7.       אי השתתפות בפעילות, מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות ההשתתפות.

8.       לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסדיר את חובו וכן את חובות המשפחה משנים קודמות.

9.       הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף שלא העביר תשלום עבור החוג, זאת בהינתן התראה של 7 ימים מראש.

10.   ידוע לי כי רישום פעילות בחוג ומסירת פרטיו, מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילויות החברה, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת S.M.S / וואטסאפ או הודעה בפייסבוק של החברה. באפשרות המשתתף להודיע לחברה בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת מכל סוג.

11.   ידוע לי כי במהלך הפעילות ומעת לעת, יצולם המשתתף על ידי החברה ו/או מי מטעמה והחברה רשאית לעשות שימוש בצילומים אלה.

12.   החברה רשאית לפרסם מעת לעת הנחיות ספציפיות לכל פעילות והחתומים על מסמך זה מתחייבים לפעול לפיהם.

 

ז. שינויים לאור הנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה

1.       האמור בתקנון כפוף לשינויים אשר עלולים לחול על פי הנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה.

2.       ככל שבשנת הפעילות תשפ"ג יחולו הוראות מיוחדות עקב הנחיות משרד הבריאות, על המשתתף לעקוב אחר ההנחיות ולפעול לפיהן.

 

 

 

img