לירן דנינו בהופעה- מועד חדש

לוח אירועי המתנ"ס

לחודש הקודם
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

הכירו את - צוות המתנ״ס

טל שוורץ -מנהל מחלקת ספורט
אדל יוסף-מזכירת המרכז הקהילתי
יניב ערוסי-מנהל לוגיסטיקה ורכש - -מנהל אחזקה מרכז קהילתי ואולם ספורט
הילה כפיר בן יאיר-רכזת משאבי אנוש, גביה ורכש
אלון יעקב-מנהל המרכז הקהילתי
ליאורה ציון-מנהלת תחום הצהרונים
דליה גולדובסקי-מנהלת חשבונות
דנה איצקוביץ-מנהלת יחידת הנוער
קרן פורטנוי-מנהלת תרבות וקהילה

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

הזמנה להציע הצעות –הפעלת מגרשי טניס בית דגן- 07/2021

הזמנה להציע הצעות –הפעלת מגרשי טניס בית דגן- 07/2021

חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות השכונות בבית דגן, מיסודה של הסוכנות היהודית בא"י בע"מ חל"צ 510623747 (להלן : "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות מחירים להפעלת מגרשי הטניס בבית דגן (להלן: "השירותים"). השירותים והיקפם מפורטים במסמכי הקול קורא.
1. את מסמכי קול קורא ניתן לקבל בפנייה בדוא"ל alonj@matnasim.org.il בציון שורת נושא "הצעה מספר 07/2021 להפעלת מגרשי הטניס".
2. מפגש מציעים יתקיים לפי דרישה בנוכחות כלל המציעים שיציעו עד לתאריך היעד.
3. שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב במייל לאלון יעקב בכתובת דוא"ל alonj@matnasim.org.il, וזאת עד יום 20/07/2021 בשעה 12:00. מובהר בזאת כי רק תשובות רשמיות בכתב מטעם המזמין תחייבנה אותו.
4. מענה לשאלות הבהרה יינתן עד ליום 22/07/2021 בשעה 12:00. חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלחו אכן התקבלו אצל המרכז ולדאוג לקבלת אישור המרכז על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, ממציע שאין בידו אישור של המרכז בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור.
מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי קול הקורא ועל המציע לחתום על כל דף ולצרפו למסמכי קול הקורא.
5. המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במסמכי הקול קורא, לרבות בכל תנאי מתנאיו עד למועד להגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא וישלחו לכל המציעים.
6. על המציע לערוך, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו ולהגשתה .
7. האמור בהודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי קול קורא, ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים במסמכי קול קורא, אלא להוסיף עליהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין מסמכי קול קורא, יגבר האמור במסמכי קול קורא.
8. את ההצעות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) ב–2 עותקים במעטפה סגורה אחת, נושאת ציון שם הקול קורא בתיבת המכרזים של המזמין בכתובת מנחם בגין 40 וזאת עד ליום 28/07/2021 בשעה 12:00. המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים במסמכי הקול קורא.

אלון יעקב | מנהל מרכז קהילתי בית דגן
החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ(

WhatsApp chat