סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il
פקס: 03-9604977

נהלי הרשמה

- התשלום לחוגים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או שיקים לכל שנת הפעילות.
- משתתף שלא עמד בתשלומים, תהיה ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו לאלתר.
- פתיחת כל חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימלי של משתתפים כמפורט בחוברת.
- הנהלת המרכז הקהילתי, תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל חוג.
  במקרה של ביטול חוג, יוחזר הסכום היחסי ששולם לנרשמים.
- התשלום בגין פעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש מכל סיבה שהיא.
- שיעור שיבוטל ע"י המדריך או הנהלת המרכז, יערך במועד אחר.
- בקשה להפסקת חוג תטופל רק לאחר שהוגשה בקשה בכתב למנהל המרכז.
- בכל מקרה של ביטול, ההודעה תיכנס לתוקף רק בסוף החודש. לא יהיה זיכוי רטרואקטיבי.
- בקשות להפסקת פעילות בחוג תתקבלנה עד 19.4.30 .לאחר מכן לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין הפסקת השתתפות.
- פתיחת חוגים ב 9/1 ,במהלך השבוע הראשון בלבד יתקיימו שיעורי התנסות בהרשמה מראש. במידה ותבוצע הרשמה לחוג ישולם גם
  עבור שעות ההתנסות, לא ניתן להכנס לחוג ללא תשלום מראש.
- ייתכנו שינויים בפעילות, במועדים ובשעות החוגים. על מנת להתעדכן בשינויים יש להשאיר מספר נייד עדכני במזכירות.
- פתיחת הרשמה החל מה 1/8/18 ,באתר המרכז הקהילתי http://www.mbd.org.il 
- פתיחת שנת הפעילות תחל ביום 2/9/18.
- יש לעקוב אחר פרסומי המתנ"ס לגבי פעילויות נוספות שטרם נקבע להם מועד מדויק.
- במהלך השנה במקרה של ביטול שיעור מכל הסיבה שהיא תשלחנה הודעות טקסט. לשם כך יש לוודא כי קיים מס' סלולארי עדכני
שלכם במזכירות המרכז.

 

תודה!

מנחם בגין 40, בית דגן
פקס: 03-9604711 | טלפון רב קווי 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il  

  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים