סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il
פקס: 03-9604977

הסכם צהרונים לשנת תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מיקום מועדי פעילות:

א. צהרון המתנ"ס הינו מסגרת חינוכית העשרתית לילדים הפועלת בתום יום הלימודים.
ב. ימים א-ה - שעות פעילות הצהרון 14:00-17:00 לגילאי 3-5 במתחם המתנ"ס.
לתלמידי א-ג, עם סיום הלימודים עד 16:30 בביה"ס שדות.
ג. המרכז יפעיל את הצהרון עם פתיחת שנת הלימודים בתיאום עם משרד החינוך ועד 30.6.2019 .
ד. הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.
ה. ככלל יופעל הצהרון על ידי סייעות מובילות של המתנ"ס בעלות רקע וניסיון בעבודה בגיל הרך. אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום אם יהיה בכך צורך.
ו. האמור בסעיפים (א) ו- (ב) לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים ( סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה ע"י המרכז).ובתוספת תשלום שייקבע מראש.
ז. המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה הקבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון.
ח. שיבוץ הילד לצהרון ייעשה על פי גילו ובהתאם ולפי שיקול דעת הגורמים האחראיים.
ט. במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהרים בשרית חמה על פי תפריט מומלץ המותאם לילדים. החברה המספקת מזון לצהרונים הנה חברה הפועלת באישור משרד הבריאות, כשרות וניסיון ביצור ואספקת מזון לילדים.

2. חופשות: - המחיר אינו כולל ימי חופשה – מחיר ינתן בנפרד.

א. לוח חופשות יופץ להורים בתחילת השנה

3. איסוף בתום פעילות:

א. ההורים מתחייבים לקחת את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00 בכתות 3-4-5, ולא יאוחר מהשעה 16.30 בכתות א-ג. ומתחייבים לדייק. בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בקנס של 25 ₪.
ב. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים, יחויבו בהוצאת הילד מהצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות המתנ"ס.
ג. האיסוף ייעשה על ידי מי מההורים בלבד, בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב, ולהעבירו לצוות הצהרון בתחילת השנה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה ע"י ההורים כאמור.
ד. איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראיה אותם יש למסור ליחידת הצהרונים מראש.

4. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס:

א. המתנ"ס רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מז"א וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך הפורמאלית של גני הילדים.
ב. במקרה של שביתה מלאה במשרד החינוך, יופעל הצהרון כרגיל. בנוסף לאמור לעיל רשאי המתנ"ס לבחון אפשרות להפעיל את הצהרון החל מהיום השלישי משעה 08.00-16:00 בעבור פעילות זו ייגבה תשלום נוסף בשיעור שייקבע ע"י המתנ"ס.

5. הצהרת בריאות:
ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון, או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
א. ההורים ימסרו ליחידת הצהרונים מראש מידע מלא על בריאות הילד לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי, מסירת מידע מדויק כאמור מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
ב. ההורים יחתמו על טופס הצהרת בריאות הרצ"ב להסכם.
ג. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים ו/או כל מחלה מדבקת אחרת. במקרה של מחלה כאמור תהא חזרתו של הילד לצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל.
ד. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד אם יתברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב.
ה. ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן, הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן ע"י ההורים.
ו. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד מהצהרון (חום, חבלה וכו').

6. תשלומים ומחירים:

מחיר ההשתתפות בצהרון יהיה כדלקמן:
א. השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים סך 735 ₪ לכתות א-ב, לא כולל ימי חופשה.
לגילאי 3-5 וכתות ג התשלום הינו 935 ₪ לא כולל ימי חופשה.
ב. התשלום יבוצע ב-10 תשלומים ל- 10 חודשים ספטמבר-יוני, עבור יולי התשלום ייגבה בנפרד.
ג.. אמצעי התשלום: כרטיס אשראי או המחאות (שיקים) על פי הסדר תשלומים שייחתם בין הצדדים במועד חתימת הסכם זה.
ה. במקרה של שיק שחוזר הלקוח ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתו ריבית והצמדה בסך 40 ₪.
ו. שכר הצהרון ייפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה, מחלה או כל סיבה אחרת.
ז. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מיידית של השתתפות הילד בצהרון, מבלי לגרוע בכל סעד או צעד אחר אשר עומד לרשות המרכז.
ח. המתנ"ס רואה עצמו רשאי להוסיף על הסכומים הנ"ל כל תוספת חריגה שתתקבל במשך תקופת ההסכם וכן כל תוספת שתתחייב בגין עלויות המחירים במשק.

7. הפסקת השתתפות הילד ע"י המתנ"ס:

א. הנהלת הצהרונים תהיה רשאית להחליט על פי שיקול דעתה כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית בריאותית או כל סיבה אחרת.
ב. הנהלת הצהרונים תהיה רשאית להפסיק את השתתפות של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה להורים 14 יום מראש, במקרה האמור תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות הצהרון החל ממועד הפסקת השתתפות ואילך.

8. ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

א. באם יודיע ההורה על הפסקת ההתקשרות, יהא עליו לשלם את התשלום במלואו עבור החודש בו ניתנה ההודעה.
ב. החל מיום 30/8/2019 לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין ביטול צהרון.

את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בפקס 03-9604977 או במייל matnasbd1@walla.com למזכירות ולאשר קבלתה.

מובהר בזאת כי הפעילות בצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה מעת לעת מהרשות המקומית ו/או מהחברה למתנ"סים ו/או כל גורם מוסמך אחר.

ההורים מבינים ומסכימים לאמור לעיל וחותמים על כך מרצונם החופשי.

  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים