סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-9604360
beitdagan@matnasim.org.il
פקס: 03-9604977

הצהרת בריאות - צהרון -

פרטי הילד
פרטי הורי הילד/ה
אני מצהיר כי
.1 לא ידוע לי על בעיה או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.
2 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון:
- ליקוי שמיעה:
- ליקוי שמיעה:
רשום את התיאור
.3 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית )אסטמה, סכרת נעורים, אפילפסיה וכו')
במידה ויש לילד טיפול תרופתי או ידוע על דרך התמודדות עם בעיות/התקפים וכד' אני מתחייב לעדכן את הצוות.
.4 יש לבני/בתי מגבלות רפואיות המונעות השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הנדרשת בצהרון כדלקמן:
תיאור המגבלה
תיאור המגבלה
.6 אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי.
.6 אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי.
.8 בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס הצהרת הבריאות כל הפרטים הנדרשים ו/או נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדויקים - יהיה הצהרון רשאי להפסיק מיידית את השתתפות הילד בצהרון.
חתימה:
  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים